Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.38
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde ved Mårup Kirkevej og Lagunen, syd for Lønstrup


Områdets betegnelse: 900.6110.38
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse, koncentreret feriebebyggelser, fælles friareal og parkeringspladser.

Der kan i tilknytning til helårsboligerne langs Rugbjergvej etableres mindre udvalgsvarebutik, galleri, smykkesmed og lignende. Butikken forudsættes drevet af den der bebor boligen på ejendommen.

Fritliggende bebyggelse med 1 sommerbolig pr. grund.

Der må ikke etableres kælder.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagflade, må ikke overstige 3.5 meter.

Kun ejendomme, hvis areal er mindst 1200 m2 , må udstykkes og bebygges.
Sommerhuses beboelsesareal må ikke overstige 120 m2.

Friarealer skal fastholdes i sin udstrækning og må ikke bebygges.

Den sydlige del af områdets kyststrækning ligger indenfor Natura 2000-området ved Rubjerg Knude og Lønstrup Klint (internationalt naturbeskyttelsesområde).

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare området som sommerhusområder med varierende karakterer,
- at sikre udsigterne bedst muligt.
Beskrivelse af området
Området ligger mellem kysten og Rubjergvej/Strandvejen. Området er næsten fuldt udbygget med sommerhuse (godt 210 huse) samt et mindre hotel og spredte helårshuse (ved Rubjergvej og Sønderklit). Sommerhusene er opført fra ca. 1960 og frem til i dag.
De vestligste sommerhuse ligger tæt ved de høje, stejle skrænter, hvor kystnedbrydningen er stor. Fra en stor del af husene er der flotte udsigter over havet eller over Lønstrup by, til Mårup Kirke og Rubjerg Knude.

Udstykningerne og bebyggelserne er fra forskellige perioder, og de har forskellig karakter - i det følgende nævnt fra syd mod nord:

-Syd for Mårup Kirkevej har udstykningerne (udstykket fra bl.a. gården Lille Mårup opført ca. 1860) store grundstørrelser og en del afskærmende beplantninger. Langs Mårup Kirkevej og Rubjergvej findes 4-5 m høje skråninger.

-Ved Mårup Kirkevej ligger Hotel Kirkedal. Vest for hotellet er arealerne langs vejen friholdt for udstykning og beplantning (deklaration) af hensyn til udsigten mod Mårup Kirke og det fredede kystlandskab.

-En udstykning fra 1970-erne ved Draget, Gabet og Løbet skiller sig ud ved at der i skellene er anlagt lave jordvolde efter en samlet plan.

-Sommerhusområderne nord herfor og øst for vejen Lagunen har varierende terrænformer og sparsom beplantning. Bebyggelserne er traditionelle, dog findes eksempler på mere individuel byggestil i det nordligste område ved Sønderklit.

Den sydlige del af områdets kyststrækning ligger indenfor Natura 2000-området ved Rubjerg Knude og Lønstrup Klint (internationalt naturbeskyttelsesområde).
Lokalplaner inden for området
430.7 LØNSTRUP (vedtaget)