Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.37
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde ved Møllebakkevej og Kystvejen, nord for Lønstrup


Områdets betegnelse: 900.6110.37
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.

Fritliggende bebyggelse med 1 sommerbolig pr. grund.

Der må ikke etableres kælder.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagflade, må ikke overstige 3.5 meter.

Kun ejendomme, hvis areal er mindst 1200 m2 , må udstykkes og bebygges.
Sommerhuses beboelsesareal må ikke overstiger. 120 m2.

Friarealer skal fastholdes i sin udstrækning og må ikke bebygges.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter.
Beskrivelse af området
Området ligger i Lønstrups østlige udkant ved Møllebakkevej / Kystvejen. Området grænser mod øst op mod Hunderup Bæk.
Området indeholder knap 300 sommerhusgrunde og er overvejende karakteriseret ved mange lægivende beplantninger. Internt i lokalplanområdet findes der ikke åbne vidder - i modsætning til sommerhusområderne ved kysten. En del af grundene i områdets udkanter har udsigt til
åbne overdrevsarealer ved Hunderup Bæk eller - i begrænset omfang - til havet.

Sommerhusene er overvejende opført i perioden 1960-80 og igen fra 1990-2000. Der findes to helårsbeboelse fra midten af 1800 tallet.
Lokalplaner inden for området
10.040-01 (vedtaget)
480.10 LØNSTRUP (vedtaget)
480.3 LØNSTRUP (vedtaget)