Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.35
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde ved Nørlev Strandvej, Nørlev


Områdets betegnelse: 900.6110.35
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse, lejrskole, dagligevarebutik med parkeringsplads, fælles friareal.

Fritliggende bebyggelse med 1 sommerbolig pr. grund.

Der må ikke etableres kælder.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3,5 m.

Kun ejendomme, hvis areal er mindst 1200 m2 , må udstykkes og bebygges.
Sommerhuses beboelsesareal må ikke overstige 120 m2.

Friarealer skal fastholdes i sin udstrækning og må ikke bebygges.

Den nordligste del af området ligger indenfor Natura 2000-området Kærsgaard Strand, Vandplasken og Liver Å (internationalt naturbeskyttelsesområde).

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sommerhusområdernes karakter fastholdes.
Beskrivelse af området
Området er beliggende i åbent klitlandskab neden for Lien. Området ligger både nord og syd for Nørlev Strandvej.

Nørlev har en god badestrand. På nordsiden af Nørlev Strandvej nær stranden ligger en sommerkøbmand med servering, p-plads, det gamle redningshus og offentlige toiletter. Vejen er i sommertiden tæt befærdet med biler, cyklister og gående.Trafikforholdene er de senere år reguleret ved anlæg af gangsti i vejsiden mellem Sommervej og stranden, og der er indført hastighedsbegrænsning på 50 km/timen.

Syd for strandnedkørslen sker kystnedbrydning, hvilket bevirker at en række sommerhuse enten er styrtet i havet eller risikerer at gøre det inden for en kort årrække.

Spredt i sommerhusområderne ligger større fælles friarealer, som er friholdt for bebyggelse.

Klitfredningslinien ligger ca 100 m fra strandbredden.

Den nordligste del af området ligger indenfor Natura 2000-området Kærsgaard Strand, Vandplasken og Liver Å (internationalt naturbeskyttelsesområde).
Lokalplaner inden for området
10.050-01 (vedtaget)
480.5 NØRLEV (vedtaget)
480.7a NØRLEV (vedtaget)
480.7 NØRLEV (vedtaget)
480.8a NØRLEV (vedtaget)
480.8 NØRLEV (vedtaget)