Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.32
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde, Harrerenden, nord for Lønstrup


Områdets betegnelse: 900.6110.32
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse, dagligevarebutik incl. parkeringsplads og publikumsfaciliteter bl.a toilet samt fælles friareal.

Fritliggende bebyggelse med 1 sommerbolig pr. grund.

Der må ikke etableres kælder.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3,5 m.

Kun ejendomme, hvis areal er mindst 1200 m2 , må udstykkes og bebygges.
Sommerhuses beboelsesareal må ikke overstiger 100 m2.

Friarealer skal fastholdes i sin udstrækning og må ikke bebygges.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre områdets særlige karakter.
Beskrivelse af området
Området ligger ved kysten under Lien med adgang fra Kystvejen.
Området er opstået ved spontan bebyggelse på en fællesmatrikel (44-a) i perioden 1920-30. De oprindelige huse var meget beskedne, oftest små træhuse og ombyggede badehuse. Området blev populært kaldt 'Lille Hjørring', da det fortrinsvis var folk fra Hjørring, der havde sommerhus her.
Siden er der kommer flere sommerhuse til, særligt i tiden 1940-60.
Pga. kystnedbrydningen er der i dag kystsikring med store stenblokke langs strækningen, hvilket gør at der ikke er bademuligheder fra stranden mere. Der er dog en bred vandre / cykelsti.
Der er i området en sommerkøbmand og bådeplads.
Området har stadig karakter af den spontane bebyggelse og adskiller sig fra de øvrige områder.

Klitfredningslinien ligger ca. 100 m fra strandbredden.
Lokalplaner inden for området
480.4a LØNSTRUP (vedtaget)