Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.23
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde ved Rajen, Ingeborgvej, Gindrupvej, Kragevej og Krageklit mellem Tornby og Hirtshals.


Områdets betegnelse: 900.6110.23
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse. Ved strandnedkørslen dog også butikker, hotel- og turistfaciliteter.

Der må på hver grund kun opføres og indrettes én sommerbolig. Der kan i f.m. sommerhuset opføres udhus/garage/anneks på max. 25 m², når dette er beliggende max. 6 m fra beboelseshuset.

Facader og gavle skal være af træ og skal ligesom murede skorstene fremstå i farver som vist på farveplanche 2.(se under generelle rammer – bygningers ydre fremtræden).

Bygninger skal orienteres kompasret nord-syd eller øst-vest. ).

Døre og vindusrammer, sterne, vindskeder og udhæng skal fremstå i samme farver som husets facader, i én anden farve på faveplance 2 eller i hvid. ).

Max. bebyggelses%: 5 % af nettogrundarealet, med tillæg af andel af et evt. fællesareal. For parceller under 2500 m², hvor der samtidig med udstykningen er udlagt et fællesareal, fastlægges arealet, hvoraf bebyggelsesprocenten beregnes, til at være 2500 m².
Dog fastsættes for Munks Hotel, Sdr. Tornby By, Tornby en bebyggelses% på 100 og samme højde og etageantal som eksisterende.

Min. grundstørrelse: 2500 m2. Dog kan parceller på min. 1250 m² bebygges, når de samtidig har andel i et fællesareal af min. tilsvarende størrelse. Bygningernes niveauplan på grunden skal godkendes i hvert enkelt tilfælde.
Kommunen kan tillade endnu et niveauplan, når byggeriet opføres som 2 sammenhængende bygninger i f.m. skrænt, klit eller lign. Forskellen imellem niveauplanerne må ikke overstige 1 m.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3 m.

Der må ikke etableres kælder.
Der må ikke etableres udendørs pool.

Tagflader må ikke fremtræde med reflekterende overflade, dog må ovenlys/solfanger udgøre i alt 6 m². Bygningens gulvkote må ikke ligge mere end 20 cm over niveauplan(erne).

Særligt værdifulde landskaber må ikke anvendes til bebyggelse eller andre foranstaltninger. Parceller skal stedse henligge i naturtilstand og må ikke beplantes med vegetation, der er artsfremmed for stedet. Beplantning må højst etableres 6 m fra bebyggelsen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1 TORNBY - VIDSTRUP (vedtaget)
20.030-02 (vedtaget)
604.1 TORNBY (vedtaget)
610.10 TORNBY (vedtaget)
610.1 TORNBY (vedtaget)
610.2 TORNBY (vedtaget)
610.3 TORNBY (vedtaget)
610.4 TORNBY (vedtaget)
610.5 TORNBY (vedtaget)
610.6 TORNBY (vedtaget)
610.7 B TORNBY (vedtaget)
610.7 TORNBY (vedtaget)