Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.5150.22
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Dyrehold og dyregård ved Minkvej, Hirtshals


Områdets betegnelse: 900.5150.22
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med grønt område, et mindre fritidsanlæg i forbindelse med dyrehold ('besøgslandbrug') samt jordbrug i form af græsningsarealer m.v.
Arealer i en afstand til Hovedvejen (vejmidte) under 150 m må kun anvendes til græsningsarealer, folde m.v. for dyreholdet.
Arealer i en afstand til Hovedvejen (vejmidte) over 150 m må anvendes til bygninger (stalde o.lign. samt faciliteter for gæster), parkeringsplads samt græsningsarealer m.v. for dyreholdet.
Et mindre fritidsanlæg må ikke have karakter af mini-zoo, tivoli eller sommerland.
Facadehøjden fra terræn til facadens skæring med tagflade må ikke overstige 4.5 meter, - dog kun når anvendelsen af bygningen begrunder denne højde. Max. højden gælder også for anlæg, legeredskaber m.v.
En lokalplan skal beskrive rammerne for etablering af et mindre fritidsanlæg i forbindelse med dyrehold, herunder placering af bygninger (stalde og publikumsfaciliteter).
Bygninger indeholdende publikumsfaciliteter (kiosk/cafe, toiletter m.v) kan opføres med et samlet areal på max. 100 m² med udgangspunkt i den eksisterende servicebygning.
Bygninger og anlæg skal placeres og udformes under hensyn til natur- og beplantningsforholdene (Krage Plantage).
Det areal, der rummer publikumsfaciliteter, parkeringsareal, stalde o. lign. samt legeplads skal på alle sider afgrænses af en min. 8 m bred beplantning.
Vejadgang til området skal ske via den eksisterende vejadgang til minkområdet mod nord (Minkvej) og herfra via en ny grusvej gennem hjortefarmen.
Som en del af det mindre fritidsanlæg kan der etableres en legeplads med legeredskaber, der er almindeligt forekommende på legepladser i boligområder, daginstitutioner o.lign.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
694.1 TORNBY (vedtaget)