Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.5110.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Vinstrup Bjerg, Hjørring


Områdets betegnelse: 900.5110.08
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.
En lokalplan skal sikre området til fredskov.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at nåleskoven efterhånden erstattes af løvskov med lysninger,
- at bakkeøens terrænform synliggøres ved at friholde skråningerne for beplantning,
- at sandbakke og grusgrav bevares og friholdes for yderligere opvækst,
- at adgangs- og opholdsmulighederne for offentligheden forbedres.
Beskrivelse af området
Den kommunalt ejede del af Vinstrup Bjerg dækker 6 ha og er beliggende i sammenhæng med privatejet plantage. Den kommunale skov er fredskov. En bakkeø i ishavet. Toppen ligger i kote 52,5. Området veksler mellem skovstykker og marker, derved stor randeffekt. Overvejende nåleskov.
Variationen understøttes af en soleksponeret sandbakke med tørbundsflora (herfra god udsigt) samt en soleksponeret grusgrav under tilgroning.
Området har flere fortidsminder i form af gravhøje, og der er spor efter tyske skyttegrave og bunkers fra 2. Verdenskrig.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet