Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 813.2120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Landsbyområde Morild


Områdets betegnelse: 813.2120.01
Områdets anvendelse: Landsbyområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boliger, offentlige formål, mindre erhverv og værkstedsvirksomhed samt øvrige erhvervsformål.
Der kan inden for området kun udøves virksomhed, som kan indpasses uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser.
Boligbebyggelse kan opføres i 1.5 etage.
For anden bebyggelse er der mulighed for 2 etager.
Nybyggeri/ om- og tilbygning skal tilpasses bedst muligt i landsbymiljøet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 25
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Morild arbejde for:
- at der i landsbyen kan ske et vist byggeri,
- at sikre Morild Kirkes omgivelser mod byggeri, der kan virke skæmmende for kirken,
- at dæmpe trafikhastigheden gennem Morild,
- at planlægge for eventuelle jordbrugsparceller med en beliggenhed, der afrunder byens bebyggelse på naturlig måde.
Beskrivelse af området
Byen opstod omkring et par gårde i en fattig hedeegn, der skulle opdyrkes. Placeringen af en filialkirke i byen i 1909 gav byudvikling med mejeri, købmand, bager, smed, vognmand m.v. Senere en afvikling, hvor næsten alt dette er nedlagt.
Byen ligger smukt med bakker i nord og eng og mose (deraf navnet) mod syd. Vide udsigter. Kirken ses på lang afstand.
Morild har flere gadeforløb, hvor det gamle landsbymiljø stadig kan fornemmes.
På Morild Hedevej findes en kommunal parcelhusudstykning med 4 grunde.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet