Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 802.4130.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Lokalcenter, Lendum


Områdets betegnelse: 802.4130.07
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Lokalcenter i Lendum.
Områdets anvendelse fastlægges til butikker, liberale erhverv, off. og privat servicevirksomhed samt boliger. Kommunen kan give tilladelse til mindre ikke generende værkstedsvirksomhed i tilknytning til den enkelte butik eller bolig.
Eksisterende bebyggelse langs Tårsvej-Skærumvej må ikke fjernes uden tilladelse.
Der skal ved om- og tilbygning tages hensyn til det pågældende områdes bevaringsværdi, jf. Kommuneatlas, Sindal.

Området er jf. retningslinje 3.4 udpeget til lokalcenter. I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet