Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 713.2120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Landsbyområde Mygdal


Områdets betegnelse: 713.2120.01
Områdets anvendelse: Landsbyområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boliger, offentlige formål, mindre erhverv og værkstedsvirksomhed samt øvrige erhvervsformål.
Der kan inden for området kun udøves virksomhed, som kan indpasses uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser.
Boligbebyggelse kan opføres i 1.5 etage.
For anden bebyggelse er der mulighed for 2 etager.
Nybyggeri/ om- og tilbygning skal tilpasses bedst muligt i landsbymiljøet og kulturmiljøet ved Odden.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 25
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Mygdal arbejde for:
- at der i landsbyen kan ske et vist byggeri,
- at give mulighed for et varieret boligudbud til gavn for alle aldersgrupper og forskellige målgrupper i øvrigt,
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet.
Beskrivelse af området
Byen er opstået omkring mejeriet ved Degnbølvej. Beliggende i fladt terræn med enkeltgårde i oplandet og tæt ved Odden Hovedgård med museum - et værdifuldt kulturmiljø.
Nordligst omkring vejkrydset ligger den gamle mejeriby, syd herfor en nyere parcelhusudstykning.
Byens dagligvarebutik er lukket for nylig.

Der er i byen et godt miljø for kunsthåndværkere i det gamle mejeri og andre bygninger i og nær byen. Ved bygrænsen er der placeret byporte med glaskunst.

Mygdal Kirke og byens velfungerende forsamlingshus ligger uden for byen.

Der er mulighed for, at byen kan afrundes mod nordøst på en velbeliggende mark, med adgangsmulighed fra såvel Skagen Landevej som Degnbølvej.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet