Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 706.4130.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Lokalcenter Tolne


Områdets betegnelse: 706.4130.07
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Lokalcenter i Tolne.
Områdets anvendelse fastlægges til butikker, liberale erhverv, off. og privat servicevirksomhed samt boliger. Byrådet kan give tilladelse til mindre ikke generende værkstedsvirksomhed i tilknytning til den enkelte butik eller bolig.

Området kan desuden anvendes til aktiviteter, herunder overnatning, i forbindelse med indlandsferie - ''''Særligt planlægningsområde''''.

Der skal sikres:
- Mulighed for stiforbindelse til det rekreative område nordvest for byen.
- Der skal sikres mulighed for trafiksanering i området.

Eksisterende bebyggelse må ikke fjernes uden tilladelse.
Der skal ved om- og tilbygning tages hensyn til det pågældende områdes bevaringsværdi, jf. Kommuneatlas, Sindal.

Området er jf. retningslinje 3.4 udpeget til lokalcenter. I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
06.01.1978 Tolne (vedtaget)
06.03.1987 Tolne-Mosbjerg (vedtaget)