Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 706.3120.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Magasinvej, Tolne


Områdets betegnelse: 706.3120.06
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med mindre industri og håndværksvirksomhed mv. samt kollektive forsyningsanlæg.
Der kan ikke etableres virksomhed som ved støj-, luft- eller støvforurening vil være til gene for omgivelserne.
Der etableres støjdæmpende foranstaltninger i områdets østlige afgrænsning.
Der skal tages hensyn til byafgrænsningen mod det omgivende landskab.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
06.11.2006 Tolne (vedtaget)