Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 705.3120.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Rønvej, Mosbjerg


Områdets betegnelse: 705.3120.04
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med mindre industri og håndværksvirksomhed mv.
Under hensyn til områdets karakter som erhvervsområde kan der gives tilladelse til andre bygninger og anlæg, såfremt de ikke har en mere vidtrækkende miljømæssig vurdering end anmeldevirksomheder.
Der kan gives tilladelse til, at virksomheder indretter tilknyttede salgslokaler.
Der skal etableres støjdæmpende foranstaltninger i områdets østlige afgrænsning.
Der skal tages hensyn til byafgrænsningen mod det omgivende landskab.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
06.03.1987 Tolne-Mosbjerg (vedtaget)