Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 704.5110.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Faldbjerggård Enge, Bjergby


Områdets betegnelse: 704.5110.05
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område (offentlige friarealer).
Området skal friholdes for bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse og vedligeholdelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets karakter som nærrekreativt område.
Beskrivelse af området
Området består af landskabskiler med mose- og engarealer, en sø, samt løvfældende bevoksninger omgivet af parcelhusområder fra Skagen Landevej i nord til syd for Hvedevænget. Gode rekreative stiforløb. Store variationer i terræn og flora. Størstedelen af området er beskyttet natur i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.
Lokalplaner inden for området
510.3 BJERGBY (vedtaget)