Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 703.4110.13
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Sønderbro, Bindslev


Områdets betegnelse: 703.4110.13
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til butikker, kontorer, liberale erhverv, off. og private servicevirksomheder samt beboelse.
Kommunen kan give tilladelse til mindre ikke generende værkstedsvirksomhed i tilknytning til den enkelte butik.
En lokalplan kan fastsætte bestemmelser om etagearealets procentvise fordeling til butikker, liberale erhverv m.v.
Kommunen kan give tilladelse til en højere bebyggelsesprocent, når der er tale om udfyldning i randbebyggelsen eller mindre tilbygning.
Eksisterende bebyggelse må ikke fjernes uden kommunens tilladelse. Randbebyggelsen må i sin ydre fremtræden (herunder skiltning) ikke ændres uden kommunens tilladelse.

For bymidteområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 500 m² for planperioden.

Dagligvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 1.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 1.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:

703.4110.12, 703.4110.13 og 703.4110.14

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
850.1 BINDSLEV (vedtaget)