Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 703.4110.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Nørrebro, Bindslev


Områdets betegnelse: 703.4110.12
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til butikker, kontorer, liberale erhverv, off. og private servicevirksomheder eller hotelvirksomhed samt beboelse.
Kommunen kan give tilladelse til mindre ikke generende værkstedsvirksomhed i tilknytning til den enkelte butik.
Detailhandelsbutikker må ikke overgå til anden anvendelse, såsom kontor, pengeinstitut, forsikringsselskab, restaurant (herunder fast-food) uden særlig planlægningsmæssig begrundelse.
Ny bebyggelse, større ombygninger m.v. skal opføres i overvejende 2,5 etage og ikke højere end 11,5 m, inden for et nærmere angivet 10 m bredt byggefelt langs hovedstrøgene. (Se kort).
Den enkelte ejendom kan derudover bebygges med op til 50% af restarealet i max. 2,5 etage og ikke højere end 11,5 m for så vidt friarealkravet er opfyldt.
For alle øvrige ejendomme gælder det, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 50% og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1,5 m etage og ikke højere end 8,5 m.
Eksisterende bebyggelse må ikke fjernes uden kommunens tilladelse. Randbebyggelsen må i sin ydre fremtræden (herunder skiltning) ikke ændres uden kommunens tilladelse.

For bymidteområdet, der jf. retningslinie 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 500 m² for planperioden.

Dagligvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 1.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 1.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:

703.4110.12, 703.4110.13 og 703.4110.14

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
871.1 BINDSLEV (vedtaget)
871.2 BINDSLEV (vedtaget)
871.3 BINDSLEV (vedtaget)