Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 703.3120.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Sønderbro, Bindslev


Områdets betegnelse: 703.3120.10
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri-, værksteds-, håndværks-, engros- og servicevirksomhed, kontorer og liberale erhverv samt for en del af området butikker med særligt pladskrævende varegrupper.
Efter kommunens tilladelse kan der etableres mindre salgsvirksomhed i f.m. det pågældende erhverv (dog ikke dagligvarehandel).
Der må kun udøves virksomhed, som kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsom arealanvendelse.
Enkelte bygninger eller bygningsdele kan tillades opført højere end 8.5 m, såfremt byggeriet efter en samlet vurdering bidrager til en god helhedsvirkning.
Der skal fastlægges byggelinie for bebyggelsens placering i f.t. Sønderbro og Uggerby Å.
Bebyggelsen skal udformes under hensyntagen til Uggerby Å's omgivelser. Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet plan for området.
Der må ikke etableres boliger i området.

For området til særligt pladskrævende varegrupper jf. retningslinje 3.5 fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 5.000 m² for planperioden.
Butik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 5.000 m².

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
850.1 BINDSLEV (vedtaget)