Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 701.1140.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Uggerbyvej, Åbyen


Områdets betegnelse: 701.1140.02
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Der gives mulighed for etablering af butikker med facade til Allingdamvej.
Bebyggelsen skal udformes under hensyntagen til tilgrænsende naturområde (Kjul Å).

Jf. retningslinje 3.4 er den centrale del af byen udpeget til lokalcenter med mulighed for etablering af butikker med facade til Allingdamvej. Området udgøres af rammeområderne: 701.1140.01 og 701.1140.02. I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
524.1 ÅBYEN (vedtaget)
524.2 ÅBYEN (vedtaget)