Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 700.7170.22
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Losseplads (Tryn Mose), øst for Bindslev


Områdets betegnelse: 700.7170.22
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med losseplads.
Facadehøjden fra terræn til facadens skæring med tagfladen må ikke overstige 3 m.
Bebyggelse og anlæg skal udformes under hensyntagen til natur- og beplantningsforholdene. Miljømæssige foranstaltninger skal sikre, at der ikke sker en forurening af de omkringliggende arealer, herunder Tryn Å.
Området skal reetableres efter endt brug og overgå til jordbrugsformål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
881.1 BINDSLEV (vedtaget)