Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 700.6110.13
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde, Øster Kjulvej, Kjul, øst for Hirtshals


Områdets betegnelse: 700.6110.13
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.

Facader og gavle skal være af træ og skal ligesom murede skorstene fremstå i farver som vist på farveplanche 2.(se under generelle rammer – bygningers ydre fremtræden).

Bygninger skal orienteres kompasret nord-syd eller øst-vest. ).

Døre og vindusrammer, sterne, vindskeder og udhæng skal fremstå i samme farver som husets facader, i én anden farve på faveplance 2 eller i hvid. ).

Max.bebyggelses%: 5 % af nettogrundarealet med tillæg af andel af et evt. fællesareal. Fællesareal, der er udlagt samtidig med udstykningen, fordeles ligefremt proportionalt med størrelsen af den enkelte parceller.

Der må på hver grund kun opføres og indrettes én sommerbolig. Der kan i forbindelse med sommerhuset opføres udhus/garage/anneks på max. 25 m², når dette er beliggende max. 6 m fra beboelseshuset.

Der må ikke etableres kælder.
Der må ikke etableres udendørs pool.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3 m.
Tagflader må ikke fremtræde med reflekterende overflade, dog må ovenlys/solfanger udgøre i alt 6 m². Bygningens gulvkote må ikke ligge mere end 20 cm over niveau-plan(erne).

Kommunen kan tillade endnu et niveauplan, når byggeriet opføres som 2 sammenhængende bygninger i forbindelse med skrænt, klit eller lign. Forskellen imellem niveauplanerne må ikke overstige 1 m.

Min grundstørrelse: 2500 m2. Dog kan parceller på min. 1250 m² udstykkes og bebygges, når de samtidig har andel i et fællesareal af min. tilsvarende størrelse.

Særligt værdifulde landskaber må ikke anvendes til bebyggelse eller andre foranstaltninger. Parcellerne skal stedse henligge i naturtilstand, og beplantning må højst etableres 6 m fra bebyggelsen.

Den nordvestlige del af området ligger indenfor Natura 2000-området ved Uggerby Klitplantage og Uggerby Ås udløb (internationalt naturbeskyttelsesområde).

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
511.1 KJUL (vedtaget)