Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 700.5131.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Kjul Camping, øst for Hirtshals


Områdets betegnelse: 700.5131.09
Områdets anvendelse: Campingplads
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål, med campingplads med tilhørende fritids- og servicefaciliteter, incl. en mindre butik til områdets forsyning med dagligvarer. Byrådet kan tillade, at der opføres det for campingpladsens ejer eller bestyrer nødvendige boligareal.
Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3 meter.
Bygningerne skal placeres mindst 5 m fra skel mod anden grund. Bebyggelse og anlæg skal udformes under hensyntagen til natur- og beplantningsforhold.
Beplantningsbælte skal etableres efter en samlet plan for området. Til udvendige bygningsside må ikke anvendes materiale som virker skæmmende i forhold til omgivelserne.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
592.1 KJUL (vedtaget)