Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 700.5121.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Golfbane ved Kjulvej, øst for Hirtshals


Områdets betegnelse: 700.5121.06
Områdets anvendelse: Golfbaner
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med golfbane med tilhørende kollektive anlæg og fælles faciliteter. Der må ikke i området opføres bygninger eller etableres anlæg, som er uforenelige med vandindvindingsforhold eller områdets natur- og rekreative interesser.
Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3 m.
Ny bebyggelse skal opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.
Ny bebyggelse skal opføres i en arkitektur, som på en kvalitativ måde forholder sig til eksisterende bygninger og tager fornødent hensyn til stedets natur- og beplantningsforhold. Der skal, om fornødent, sørges for beplantning ved nabobebyggelser. Det forudsættes, at anlægget etableres under størst mulig hensyntagen til eksisterende beplantning, og at der løbende sørges for den nødvendige naturpleje.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
594.1 KJUL (vedtaget)