Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 700.5111.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Kolonihaveområdet (Løjbjerg), syd/øst for Hirtshals


Områdets betegnelse: 700.5111.04
Områdets anvendelse: Kolonihaver
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med kolonihaver m.m.
Der må på hver grund kun opføres ét havehus. Der må ikke opføres bygninger til beboelse. Bebyggelsen skal placeres mindst 30 m fra hovedlandevejen og mindst 2 m fra naboskel og nabohave. Bebyggelsens omfang og placering skal udformes under hensyntagen til natur- og beplantningsforholdene.
En lokalplan kan give mulighed for overnatning i tidsrummet 1. april til 30. september. En lokalplan skal sikre at haverne ikke udstykkes i selvstændige matrikulære lodder, at der ikke opsættes udendørs antenner og at der skal indrettes fællestoiletter.
Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet plan for området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 3
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet