Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.5130.59
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, feriecenter syd for Vrenstedvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.5130.59
Områdets anvendelse: Feriecentre
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og fritidsformål, med ferie-fritidsanlæg, hotelbebyggelse eller lignende overnatnings-faciliteter, konference- og kursusvirksomhed, m.v.
Max. etageantal: 2 etager for den gennemgående bebyggelse. Bebyggelsen i den sydlige del af området, orienteret mod golfbanen, kan opføres som åben bebyggelse (punkthuse) i 2½ etage.
På den sydligste del af området orienteres bebyggelsen mod golfbanen.
En lokalplan for området skal sikre, at området udvikles med vægt på bæredygtighed, eksempelvis ved brug af lavenergibyggeri, og at både det grønne og det blå element prioriteres højt i bebyggelse og bebyggelsesplan. Det grønne element henfører til beplantningsforhold o.lign., mens det blå element henfører til eksempelvis åbne vandløb, søer mv.
Der må ikke etableres direkte vejadgang til Vrenstedvej. Området skal vejbetjenes fra en stamvej via Vrenstedvej, der også betjener naboområdet mod vest.
Området rummer et mindre område, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og tilstanden skal forblive uændret.

Området kan ikke inddrages i byzone og bebygges, før det tilstødende boligområde mod vest (ramme nr. 600.1140.57) er udstykket.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 30

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at styrke Løkken som den største turistdestination i Hjørring kommune overnatningsmæssigt. Dette gøres konkret ved at udlægget dette 7 ha store nye område til ferie- og fritidsformål,
- at der skabes et kvalitativt område med vægt på bæredygtighed og landskabsbearbejdning, og at området således kan være rammen for et nyt kvalitetshotel i Løkken,
- at området sikres vejadgang fra Vrenstedvej via en ny stamvej, der skal føde helårsboligerne mod vest og ferie- og fritidsområdet mod øst.
Beskrivelse af området
Området er i dag ubebygget landbrugsjord. Det er et karakteristisk fladt område med 'åbne vidder' og strandenge-præg (gammel havbund).

Området er ca. 7 ha. Og afgrænses mod øst af et kolonihaveområde og spejderområde, mod syd af golfbane, mod nord af Vrenstedvej og mod vest af et nyudlagt boligområde og den kommende fælles stamvej til det samlede område.

Området ligger ideelt i forhold til de mange rekreative tilbud i byen: golfbane, ridebane, boldbaner, Nybæk Plantage, og der er kort afstand til både midtby og strand (ca. 1,5 km).
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet