Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.5110.61
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område ved Vrenstedvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.5110.61
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Området anvendelse fastlægges til rekreativt formål, herunder grønt område. Området skal friholdes for bebyggelse og fremstå grønt, evt. beplantet med buske og træer, som er naturligt hjemmehørende på egnen.

Der kan indenfor rammeområdet etableres følgende lignede anlæg, så længe områdets karakter af rekreativt, grønt område opretholdes:

- afskærmende foranstaltning i den nordligste afgrænsning af området, mod det kommende boligområde (ramme nr. 600.1140.12), med henblik på at nedbringe støj og visuelle gener. Den afskærmende foranstaltning kan f.eks. etableres som jordvolde, der tilplantes, så de fremstår grønne.

- forsinkelsesbassin til aftagelse af regnvand fra boligområdet mod nord. Bassinet skal etableres således, at det fremstår som en mindre naturlig sø med rekreativ værdi for området.

- For at få plads til en kommende rundkørsel ved Industrivej/Vrenstedvej kan en del af vejudlægget udlægges indenfor rammeområdet.

- Elementer til forskønnelse af indfaldsvejen - f.eks. naturkunst (land art).

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at området er en del af velkomsten til Løkken, og i overensstemmelse med strategien om forskønnelse af indfaldsvejene til Løkken kan der arbejdes med at forskønne området, f.eks. ved beplantning (græs, træer, buske), udsmykning m.v.,

- at området skal friholdes for bebyggelse og forsat skal være en grønt kile fra det åbne land.

- at området kan indgå som friareal for et kommende byområde umiddelbart mod syd.
Beskrivelse af området
Området er et rekreativt grønt område, der som en grøn kile forbinder det åbne land med rekreative, bynære arealer. Området er ca. 0,6 ha stort og er i dag delvist beplantet med grantræer.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet