Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.5110.58
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, øst for Dybet og Hølken, Løkken


Områdets betegnelse: 600.5110.58
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, med grønt område (byskov).
Byskoven skal i sit geografiske omfang bevares. Eksisterende beplantning skal derfor så vidt muligt bevares. Der kan dog ske den nødvendige træfældning i forbindelse med vedligeholdelse af skoven, når genplantning foretages.
Området friholdes fra bebyggelse.
Byskoven betjener Løkken by med nærrekreative muligheder, og der kan etableres stier, lysninger og lignende forhold, som forbedrer mulighederne for en rekreativ udnyttelse af skoven.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området fastholdes som bynær skov, der bidrager til de nærliggende boligers rekreative værdi og som sammenbinder byen med Nybæk Plantage syd for Løkken.
Beskrivelse af området
Området er dækket af ældre skovbeplantning, med enkelte klynger af nyere beplantning. Den sydligste del af skoven består hovedsagelig af gamle sitka- og ædelgraner, mens den nordligste del har præg af vildtvoksende naturskov.
Området er ca. 7 ha stort om afgrænses mod øst af boligområdet omkring Hølken og Dybet, mod vest af et nyudlagt boligområde, mod syd af golfbane og mod nord af et kommunaltejet område som i dag benyttes til markedsplads, vinteroplag af badehuse m.v.
Området ligger som en forlængelse af Nybæk Plantage, der strækker sig ind mod byen fra syd.
Lokalplaner inden for området
4.9.1.3 LØKKEN (vedtaget)
5 LØKKEN (vedtaget)
600.5150-L09 (vedtaget)