Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.4110.32
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte omkring Torvet m.m., Løkken


Områdets betegnelse: 600.4110.32
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, liberale erhverv, hotel- og restaurationsvirksomhed, off. formål samt butikker som kun må etableres i detailhandelsområdet, jvf. detailkort.
Der udlægges 9 m dybe byggefelter.
Inden for byggefelter fastsættes etageantal til max. 2.5 med en max. bygningshøjde på 11.5 m.
Uden for byggefelter fastsættes en bebyggelsesprocent på 25 af restarealet og max. bygningshøjde på 8.5 m i max. 1.5 etage.

For den del af bymidteområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 2.000 m² for planperioden.

Dagligvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:
600.4110.26, 600.4110.30, 600.4110.32, 600.4110.27, 600.4110.28, 600.4110.25 og 600.4110.67.

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
40.000-01 (vedtaget)
4.2.0.0 LØKKEN (vedtaget)
4.3.0.0 LØKKEN (vedtaget)
4.3.1.2 LØKKEN (vedtaget)
600.4110-L08 (vedtaget)