Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.4110.28
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Vrenstedvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.4110.28
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, liberale erhverv, hotel- og restaurationsvirksomhed, off. formål og parkering, samt butikker som kun må etableres i detailhandelsområdet, jvf. detailkort.
Bebyggelse må kun opføres inden for fastlagte byggefelter.

For den del af bymidteområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 2.000 m² for planperioden.

Dagligvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:
600.4110.26, 600.4110.30, 600.4110.32, 600.4110.27, 600.4110.28, 600.4110.25 og 600.4110.67.

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 110

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.2.0.0 LØKKEN (vedtaget)
4.3.0.1 LØKKEN (vedtaget)