Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.3160.63
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Løkkensvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.3160.63
Områdets anvendelse: Erhvervsområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til serviceerhverv i forbindelse med turisterhverv, herunder forlystelseserhverv. Der må ikke etableres detailhandel i området.

Bebyggelsesprocenten fastlægges til 30 % og byggeriet må ikke overstige 8,5 m. Området skal udbygges således, at bebyggelsens højde aftrappes ned mod Løkkensvej. Bebyggelsen skal holdes i afdæmpede farver indenfor jordfarveskalaen.

Der skal etableres en slørende beplantning langs Løkkensvej i en bredde på min. 10 m. Beplantningen skal, med tiden, have karakter af stedsegrøn skov.

Bebyggelse og udnyttelse af området skal ske på grundlag af en samlet plan for hele området. Der skal i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdes visualiseringer, som viser hvorledes bebyggelse osv. vil påvirke landskabet.

Vejadgangen til området kan ske via Industrivej. Det skal afklares med vejmyndigheden om eksisterende vejadgang langs Løkkensvej kan bruges i forbindelse med ny anvendelse af ejendommen.

Der kan under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO’er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

- at understøtte og udvikle serviceerhverv i forbindelse med turisterhvervet, som kan medvirke til at fremme besøgende og turismen i Løkken. .

Beskrivelse af området

Området er afgrænset af Løkkensvej mod nordvest og af Klostergrøften og erhvervsområdet ved Løkkensholmsvej mod syd.

Området er et tidligere minkfarmområde. Minkproduktionen er stort set afviklet og hallerne er overgået til andre formål eller står tomme.

Langs hovedlandevejen (Løkkensvej) er der fastsat bestemmelser om vejbyggelinje på 25 m.

Klostergrøften er et målsat vandløb og på begge sider af grøften er der registeret beskyttet natur.

Lokalplaner inden for området
600-L12 (vedtaget)