Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.3150.65
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Havneerhverv, Løkken Moleleje


Områdets betegnelse: 600.3150.65
Områdets anvendelse: Havneerhverv
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, nærmere betegnet havn/landingsplads for kystfiskeri med bygninger, der har en naturlig driftsmæssig tilknytning til havneaktiviteterne.

Endvidere gives mulighed for begrænsede udvidelser og nyanlæg af foranstaltninger til støtte for ferie- og friluftslivet, herunder kulturelle og foreningsmæssige formål.

Nye bygninger skal placeres i de to udlagte byggefelter A og B. Der gives mulighed for at etablere max. 200 m² i byggefelt A og 50 m² som erstatning for eksisterende iskiosk i byggefelt B.

Ny bebyggelse skal udformes og indpasses, så klitlandskabet ikke visuelt skæmmes.

Der kan i tilknytning til byggefelt A gives mulighed for i sæsonen at opstille af nedtagelige læ- og lysejl.

Nye anlæg som f.eks. badeadgangsanlæg for handicappede skal etableres på molen og opholdsplateau med kørefast overflade skal etableres i forbindelse med moleroden.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:


- at molen opdeles med en friluftslivsmæssig anvendelsesside mod sydvest og en erhvervsmæssig side mod nordøst. Samtidig muliggøres nye bygninger til både kystfiskeriet og den rekreative brug af arealerne som støttepunkt for de stedbundne aktiviteter og ophold,


- at arkitekturen skal være visionær og i respekt for kystlandskabet, og der skal kunne bygges ind i nicher i klitterne,


- at Løkken Moleleje skal være et demonstrationsprojekt for, at det er muligt at bygge i respekt for det sårbare landskab.
Beskrivelse af området
Løkken Moleleje er både-og. Her er både turister og beboere – og både erhverv og friluftsliv.
Løkken Moleleje er lag på lag af historie: Årtusinders landskabshistorie, århundreders fiskeri- og kystbyhistorie og årtiers turismehistorie komponeret i en nutidig og robust helhed, hvor det barske vejrlig og landskabets store skala giver mennesker mulighed for at mærke sig selv, stedet og historien. Løkken Moleleje er en moderne platform for formidling af naturkræfterne, kystlandskabets transformation og det levende kystfiskeri samt et aktivt støttepunkt for friluftslivet og offentlighedens adgang til naturoplevelser.
Lokalplaner inden for området
4.3.0.0 LØKKEN (vedtaget)
600.3150-L11 (vedtaget)