Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.1140.57
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde, syd for Vrenstedvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.1140.57
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål (helårsbeboelse) med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Bebyggelsen skal placeres i mindre og overskuelige klynger, som er klart afgrænsede mod det omkringliggende grønne friareal, så områdets karakteristiske flade terræn understreges.
En lokalplan for området skal sikre, at området udvikles med vægt på bæredygtighed, eksempelvis ved brug af lavenergibyggeri, og at både det grønne og det blå element prioriteres højt i bebyggelse og bebyggelsesplan. Det grønne element henfører til beplantningsforhold o.lign., mens det blå element henfører til eksempelvis åbne vandløb, søer mv.
Stier, herunder ridestier, etableres i friarealerne.
Der må ikke etableres direkte vejadgang til Vrenstedvej. Området skal vejbetjenes fra en stamvej via Vrenstedvej, der også betjener naboområdet mod øst.
Området rummer et mindre område, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og tilstanden skal forblive uændret.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage: 30
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at der skabes et kvalitativt helårs-boligområde med vægt på bæredygtighed og landskabsbearbejdning,
- at området sikres vejadgang fra Vrenstedvej via en ny stamvej, der skal føde helårsboligerne mod vest og ferie- og fritidsområdet mod øst.
Beskrivelse af området
Området er i dag ubebygget landbrugsjord. Det er et karakteristisk fladt område med 'åbne vidder' og strandenge-præg (gammel havbund).

Beplantningen er koncentreret i to større og næsten sammenhængende klynger. Den nordligste klynge består af nyere sitkagran, som har en afskærmende effekt mod trafikken på Vrenstedvej. Den anden klynge, en bevoksning med kratpræg, ligger som en ø midt i det karakteristiske flade terræn, hvorved dette understreges.

Området er ca. 6 ha stort og afgrænses mod nord af Vrenstedvej, mod vest af en mindre skov, mod syd af golfbane og mod øst af et nyudlagt ferie- og fritidsområde og den kommende fælles stamvej til det samlede område.

Området ligger ideelt i forhold til de mange rekreative tilbud i byen: golfbane, ridebane, boldbaner, Nybæk Plantage, og der er kort afstand til både midtby og strand (ca. 1,5 km).

Området er beliggende i kystnærhedszonen, og området er gennem kommuneplanen overført fra kystnærhedszone A til kystnærhedszone C 'Kystlandskab'.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet