Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 500.4110.13
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidten i Tårs


Områdets betegnelse: 500.4110.13
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Området anvendelse fastlægges til butiksvirksomhed, mindre håndværksvirksomhed, restauranter, liberale erhverv, boliger, offentlige formål samt butikker, som kun må etableres i detailhandelsområdet, jf. afgrænsning.

For bymidteområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 1.000 m² for planperioden.

Dagligvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².


Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Tårs arbejde for:
- at sikre mulighed for en løbende udvikling af detailhandelen.
Beskrivelse af området
Centerområdet er udlagt langs Bredgade, som er hovedvej gennem byen. Husene er fra de første årtier af 1900-tallet med præg af tidens vedligeholdelse. Udvikling i detailhandelen i 1970erne betød at centeret dels rykkede væk fra Bredgade til en karré bagved hovedvejen og dels udvidede lokalt ved Bredgade/Vrejlev Klostervej. Der er løbende sket omdannelse af anvendelsen fra butiksformål til boligformål. Der er omkring århundredskiftet gennemført en ombygning af den tidligere rutebilstation.
Lokalplaner inden for området
210.13 TÅRS (vedtaget)
210.16 TÅRS (vedtaget)
210.2 TÅRS (vedtaget)
210.4a TÅRS (vedtaget)
21 TÅRS (vedtaget)