Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 500.3120.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Industrivej, Tårs


Områdets betegnelse: 500.3120.12
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri- og værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, offentlige formål og lignende.
Skorstene og mindre bygningsdele kan tillades opført højere en 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der kan i tilknytning til fremstillingsvirksomhed ske salg af egne varer.
Der må ikke etableres boliger i området.

For området til særligt pladskrævende varegrupper jf. retningslinie 3.3.4 fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 10.000 m² for planperioden.

Butik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 5.000 m².

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Tårs arbejde for:
- at der til stadighed kan skabes attraktive erhvervsmuligheder og der altid er salgsklare erhvervsparceller til rådighed,
- at forebygge miljøkonflikter mellem erhverv og områder til boligformål om mellem erhvervsvirksomheder indbyrdes.
Beskrivelse af området
Området er beliggende ved Industrivej og øst for Tykskovvej, hvor der er opført erhvervsvirksomheder som anvendes til lettere industri- og værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, offentlige formål og detailhandel. Området grænser mod nord til det åbne land, mod øst og syd til boligområder, og mod vest til det åbne land, hvor den fredede gravhøj Rævbakken er beliggende.
Lokalplaner inden for området
210.12 TÅRS (vedtaget)
210.8 TÅRS (vedtaget)
500.3120-L01 (vedtaget)