Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 400.7170.33
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Idræts-, kultur- og uddannelsesområde, Stadionvej, Vrå


Områdets betegnelse: 400.7170.33
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål i form af undervisning, daginstitution, kultur-, fritids-, idrætsfunktioner, konference og rekreative formål.

Bebyggelse skal opføres således, at den koncentreres ved eksisterende bebyggelse i forbindelse med Idræts Alle og parcelhuskvarteret ved Tulipanvej. Mod øst kan der opføres mindre bygninger, der kan understøtte anvendelsen i området.

Grundet områdets delvise beliggenhed i nitratfølsomt indvindingsområde skal lokalplaner stille krav om:
- At veje og parkeringsarealer belægges med tæt belægning (asfalt).
- At større arealer friholdes for bebyggelse og anden befæstelse.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • At den grønne kile gennem Vrå videreføres i planområdet
  • At der kan skabes et dynamisk aktivitetsområde med synergi mellem undervisning, institutioner og fritidsformål
Beskrivelse af området

Området rummer idrætsaktiviteter med haller, fitness og boldbaner. Derudover rummer området konferencefaciliteter og overnatningsmuligheder. Udover boldbaner anvendes de ubebyggede arealer i dag til landbrugsdrift eller rekreative arealer i form af åben natur og skov.

Lokalplaner inden for området
3 VRÅ (vedtaget)
400.7170-L02 (vedtaget)
6 VRÅ (vedtaget)