Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 400.3120.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Sdr. Alle, Vrå


Områdets betegnelse: 400.3120.12
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med industri og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed.
Max. bebyggelse af grundarealet 40%.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
I høstperioden vil en forøgelse af støjniveauet med 5 dB(A) kunne godkendes.
Der må ikke etableres boliger i området.

For området til særligt pladskrævende varegrupper jf. retningslinje 3.5 fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 10.000 m² for planperioden.

Butik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 5.000 m².

Området til etablering af særlig pladskrævende varegrupper udgøres af følgende rammeområder:

400.3130.16 og 400.3120.12

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet