Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 400.1140.31
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Højskolevej, Vrå


Områdets betegnelse: 400.1140.31
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Områdets eksisterende, karakteristiske beplantning skal bevares.

Pga. at områdets delvise beliggenhed i nitratfølsomt indvindingsområde, skal kommende lokalplaner stille krav om:
-          At parkeringspladser og kørearealer befæstes med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
-          At evt. stier i eget trace (dvs. ikke sammenhængende med vejareal), skal befæstes med permeabel belægning, hvor regnvand kan gennemtrænge.
-          At befæstelsesgraden minimeres.  
-          At tage evt. kan anlægges som grønne tage.  


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • At området omdannes til et attraktivt boligområde,
  • At den eksisterende, karakteristiske beplantning i området bevares.

At kommende lokalplaner for området indeholder bestemmelser, der sikrer grundvandet.

Beskrivelse af området

Lokalplanområdet ligger i den nord/vestlige del af Vrå by, på kanten til det åbne land. Området afgrænses af Højskolevej mod øst, ellers er området omgivet af landbrugsarealer. Lidt længere mod nord ligger Vråvej, og lidt mod syd ligger etageboliger ved Højskolebakken.

Området er karakteriseret af den særlige beplantning, der fremstår som en forholdsvis høj og tæt skov-bevoksning, der er udformet med store åbninger/lysninger. Det giver området sin helt egen identitet.

Lokalplaner inden for området
400.1140-L01 (vedtaget)