Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 300.4110.23
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Nørregades østside, Sindal


Områdets betegnelse: 300.4110.23
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til butikker, klinikker, liberale erhverv og boligformål. Kommunen kan give tilladelse til andre lignende funktioner under forudsætning af, at områdets centerfunktioner ikke udtømmes. I vurderingen vil det være afgørende, at publikumsorienterede aktiviteter, med åbent i dagtimerne, prioriteres højere end boligformål i facadebebyggelse. I facadebebyggelse langs den del af Nørregade, der ligger syd for Sverrigsgade/Fredensgade, må boliger kun indrettes i 1. sal eller derover.
Bebyggelsen langs Nørregade og Østergade fastlægges som sluttet randbebyggelse med saddeltag.
Der skal ved om- og tilbygning tages hensyn til det pågældende områdes bevaringsværdi, jf. Kommuneatlas, Sindal.

For den del af bymidteområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 1.000 m² for planperioden.

Dagligvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:

300.4110.22 og 300.4110.23


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 110

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
05.34.1994 Sindal (vedtaget)
05.35.1995 Sindal (vedtaget)