Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 300.4110.22
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidten, Sindal


Områdets betegnelse: 300.4110.22
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til butikker, klinikker, liberale erhverv og boligformål. Kommunen kan give tilladelse til andre lignende funktioner under forudsætning af, at områdets centerfunktioner ikke udtømmes. I vurderingen vil det være afgørende, at publikumsorienterede aktiviteter, med åbent i dagtimerne, prioriteres højere end boligformål i facadebebyggelse. I facadebebyggelse langs den del af Nørregade, der ligger syd for Sverrigsgade/Fredensgade og i Jernbanegade må boliger kun indrettes i 1. sal eller derover.
Bebyggelsen langs Nørregade, Vestergade og Østergade fastlægges som sluttet randbebyggelse med sadeltag.
Ved om- og tilbygning skal der tages hensyn til det pågældende områdes bevaringsværdi, jf. Kommuneatlas, Sindal

For den del af bymidteområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 1.000 m² for planperioden.

Dagligvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:

300.4110.22 og 300.4110.23

For området til særligt pladskrævende varegrupper jf. retningslinje 3.5 fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 10.000 m² for planperioden.

Butik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 5.000 m².


Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler ? etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 100

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
05.21.1987 Sindal (vedtaget)
05.29.1989 Sindal (vedtaget)
05.51.2006 Sindal (vedtaget)
300.1120-L02 (vedtaget)