Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 204.5110.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område ved Dalsagervej, Hirtshals


Områdets betegnelse: 204.5110.12
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse til rekreativt formål med naturområde bestående af eng- og mosearealer samt beplantningsbælte.


Området friholdes for bebyggelse.


Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet plan for området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at området bevares som spredningskorridor for dyr og planter,

- at naturindholdet bevares bl.a. gennem naturpleje,

- at området fremover fungerer som en grøn kile,

- at området kan bruges rekreativt til stier, riderute og naturoplevelser.
Beskrivelse af området
Området er beliggende i den østlige del af Hirtshals mellem erhvervsområdet ved Dalsagervej på østsiden og Hjørring-Hirtshals-jernbanen på vestsiden.Området er en del af det store sammenhængende naturområde Uggerby Klitplantage. Området rummer en mose på ca. 0,9 ha, et større engområde og et mindre hedeområde, som alle er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.


Rideruten i Nordvendsyssel går igennem området.


Området er delvist beliggende i kystnærhedszonens område B 'Planlagt kystlandskab' og delvist beliggende i kystnærhedszonens område C 'Kystlandskab'.
Lokalplaner inden for området
204.3120-L01 (vedtaget)