Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 204.3120.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde vest for Dalsagervej, Hirtshals


Områdets betegnelse: 204.3120.06
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til til erhvervsformål, med industri-, værksteds-, håndværks-, engros-, transport-, lager-og servicevirksomheder, kontor i denne forbindelse, samt for en del af området butikker med særlig pladskrævende
varegrupper.

Mindre bygningsdele, som f.eks. skorstene, kan tillades opført højere end den fastsatte maksimale bygningshøjde.

Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet plan for området.

Der må ikke etableres boliger i området.

For området til særligt pladskrævende varegrupper jf. retningslinje 3.5 fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 10.000 m² for
planperioden. Butik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 5.000 m².


Bygningshøjde:
Delområde A: 14 m
Delområde B: 8,5 m
Afgrænsningen af delområderne fremgår af lokalplan 204.3120-L01.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at sikre udbygningen af området til erhvervsformål,

- at der til stadighed er veldisponerede erhvervsarealer til rådighed.
Beskrivelse af området
Området er beliggende i den østlige del af Hirtshals by tæt på motorvejen, hvor der er etableret en række erhvervsvirksomheder, som anvendes til primært
industri- og værkstedsformål. Der er desuden etableret en genbrugsplads i området.
Området er delvist udbygget.

Mod nord grænser området op til Søndergade, som er en af indfaldsvejene til Hirtshals, og mod vest til et grønt område mellem erhvervsområdet og Hjørring-Hirtshals-jernbanen. Mod øst grænser området op til den resterende
del af erhvervsområdet ved Dalsager vej, og mod syd til Emmersbækvej og et idrætsanlæg.

Området er beliggende i kystnærhedszonens område B 'planlagt kystlandskab'.
Lokalplaner inden for området
204.3120-L01 (vedtaget)
450.1 HIRTSHALS (vedtaget)