Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 203.5150.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Grønt område omkring Hirtshals Fyr, Hirtshals


Områdets betegnelse: 203.5150.16
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område samt ferie- og fritidsformål. Området skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse, men i forbindelse med Hirtshals Fyr er der mulighed for kulturelle arangementer, udstilling f.eks. om fyret, geologien på stedet, Hirtshals historie, café, galleri, konference m.v..
Der kan i området etableres anlæg til støtte for områdets rekreative anvendelse. Bolig i fyranlæggets bygninger kan opretholdes.
Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3 m.
Offentlighedens adgang til området og kysten skal sikres og udbygges under hensyntagen til områdets natur, terræn og bevoksning.
Evt. indhegning med henblik på af-grænsning skal forsynes med selvlukkende låger el.lign.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Området rummer Hirtshals Fyr og Bunkersmuseet.
Det samlede fyranlæg består af fyrtårn, 2 korridorbygninger, som forbinder tårnet med de 2 boligbygninger, maskinhus, 2 boligbygninger og sidebygningen.
Det samlede fyranlæg udpeges som bevaringsværdige på grund af anlæggets kulturhistoriske og arkitektoniske værdi.
Lokalplaner inden for området
270.8 HIRTSHALS (vedtaget)
399.1 HIRTSHALS (vedtaget)