Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 202.4110.25
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.4110.25
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med mulighed for offentlige formål, liberale erhverv, kulturelle formål, detailhandel, boliger, parkering, serveringsvirksomhed (restaurant/café), hotel, off. og private servicevirksomheder, og lignende centerformål.

Ny bebyggelse skal overvejende placeres indenfor 10 meter brede byggefelter. Ny bebyggelse skal desuden placeres i en afstand på min. 5 meter fra det gamle Rådhus’ bevaringsværdige hovedbygning. Indenfor en afstand på minimum 45 meter fra hovedbygningen, må ny bebyggelse ikke opføres med en højde på mere end 7,5 meter og i mere end 1 etage. Udenfor denne afstand kan ny bebyggelse og større ombygninger opføres i op til 2 etager i max. 9 meters højde langs Jørgen Fibigersgade og i 1½ etage i max. 7,5 meters højde mod Sophus Thomsensgade og Vanggårdsgade.

Facader i vejskel mod Jørgen Fibigersgade og mod Rådhusparkeringen skal udformes således, at lange facadepartier brydes af store vinduespartier og lodrette forarbejdninger i facadematerialet, f.eks. i form af facadefrem- og/eller tilbagespring, materialeskift og lign.

Maksimalt bruttoetageareal til butiksformål:
Dagligvarer 1200 m2 samt 200 m2 personalefaciliteter.

Der kan ikke etableres spillehal el.lign. med gevinstgivende automater i området.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • At området omdannes til et nyt attraktivt centerområde med mulighed for detailhandel.
  • At ny bebyggelse i området gives en karakter og omfang med størst mulig respekt for det gamle Rådhus’ hovedbygning, som er udpeget som bevaringsværdig.
Beskrivelse af området

Området omfatter bygningerne, som tidligere har huset administrationscenter Hirtshals med tilhørende parkeringsarealer, en bygning som i dag rummer Apoteket samt en privat bolig. Rådhusets gamle hovedbygning er udpeget som bevaringsværdig. Rammen giver mulighed for at de resterende Rådhusbygninger kan erstattes af en ny dagligvarebutik.

Lokalplaner inden for området
202.4110-L04 (vedtaget)
270.8 HIRTSHALS (vedtaget)