Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 202.4110.23
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Område til centerformål ved Banegårdspladsen med detailhandel m.m.


Områdets betegnelse: 202.4110.23
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med liberale erhverv, boliger og detailhandel:


Kontorer og liberale erhverv, administration for
offentlige og private servicevirksomheder, boliger
og detailhandel, dog kun dagligvarehandel.


Bebyggelsen er reguleret med byggefelterne A, B,
C, D og E.


Udenfor byggefelterne fastsættes bebyggelsesprocenten
til max. 30%.


Max. 7 etager for byggefelt B, max. 3 etager for
byggefelterne C, D og E og max 1 etage for den
øvrige del af byggefelt A.


Max. 24 m for byggefelt B, max 12 m for byggefelterne
C, D og E og max. 6,5 m udenfor byggefelterne.
Mindre bygningsdele, tekniske anlæg og lignende
kan dog overskride de anførte højder.


Maksimalt bruttoetageareal:

Dagligvarer 3500 m2 samt 200 m2 personalefaciliteter.


Det er bygherrens ansvar, at lave afværgeforanstaltninger,
hvis grænseværdierne for støj overskrides.

Der skal ud fra en samlet plan redegøres for parkeringsforholdene med henblik på at fastlægge det
nødvendige antal parkeringspladser.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Området udgør ca. 8.825 m2 og afgrænses mod syd og øst af boligbebyggelse i 3 etager mod Jyllandsgade, mod vest af Banegårdspladsen med banegården, og et par dagligvarebutikker. Mod nord er området afgrænset af banen og havneområdet med mulighed for god havudsigt. Området har tidligere været anvendt til remise og jernbanespor.
Lokalplaner inden for området
270.8 HIRTSHALS (vedtaget)