Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 202.2140.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv, Havnefronten Øst, Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.2140.10
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål, med liberale erhverv, off. og private servicevirksomheder samt boliger.
Kommunen kan give tilladelse til mindre, ikke generende værkstedsvirksomhed.

Max.etageantal: 2,5 etage, dog max. 5 etager på den nordlige del af arealet mellem Fiskebanke og Vikingbanke, når en bebyggelse tager hensyn til nabobebyggelses udsigt mod havnen og havet.

Max.bygningshøjde: 11,5 m, dog max. 17.5 m for område nævnt ovenfor. Enkelte bygninger eller bygningsdele kan tillades opført højere og i flere etager, såfremt byggeriet efter en samlet vurdering bidrager til en god arkitektonisk helhedsvirkning.

Ny bebyggelse langs med P.Rimmensgade og Østergade skal hovedsagelig opføres som randbebyggelse i gadelinie.

Stier og opholdsarealer skal anlægges på en sådan måde, at de tilgodeser offentlighedens adgangsmulighed til og oplevelse af havnearealerne. Det skal sikres, at området gives et bymæssigt præg og indgår i en naturlig sammenhæng med det eksisterende centerområde (rammeområde 202.4110.12).

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 75

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 11,5 m
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
20.000-02 (vedtaget)
270.8 HIRTSHALS (vedtaget)
273.1 HIRTSHALS (vedtaget)
273.2 HIRTSHALS (vedtaget)
273.3 HIRTSHALS (vedtaget)
273.4 HIRTSHALS (vedtaget)