Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 201.3150.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde Østhavnen 3, Hirtshals


Områdets betegnelse: 201.3150.16
Områdets anvendelse: Havneerhverv
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Området er udlagt til erhvervsområde, nærmere bestemt havneerhverv og havnerelaterede erhverv, herunder lager, handels‐ og produktionsvirksomhed, fryse/kølehuse, værksteds‐, genindvindings‐ og ophugningsvirksomhed, tung industri med behov for placering på en havn, oplag af containere, løsgods samt sten og grus, opmarchpladser, godsomsætning, landing og forarbejdning af fisk samt lignende i tilknytning til havnerelaterede aktiviteter.

Inden for området kan der også etableres tekniske anlæg, herunder tanke, der har relation til havnedriften.

Arealerne nord og øst for den nye indfaldsvej kan midlertidigt anvendes til havbundssedimentdepot (deponering af forurenet havnesediment), inden de bagefter overgår til havneformål.

Af hensyn til risikoen for oversvømmelse skal terræn etableres i minimum kote 2,00 m DVR90.

Stenkastningen skal minimum etableres i kote 3.00 DVR 90.

Bygningshøjden fastsættes til max. 20 meter for hele området. Skorstene, master, kraner og siloer er ikke omfattet. Afkast og ventilation kan være op til 5 meter over bygningstoppen.

Bebyggelsesprocenten fastsættes til max. 120 % og det samlede bebyggede areal fastsættes til max. 70 % for den enkelte ejendom.

Arealer på land ligger i byzone.

Nye arealer på søterritoriet som etableres ved opfyldning, overføres via lokalplan til byzone.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 120

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 20 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for,

  • at Hirtshals Havn kan bevare den nuværende funktion som fiskeri‐, erhvervs‐ og færgehavn. Byrådet vil derfor sikre, at havnearealerne udnyttes til havneformål og til at understøtte erhvervslivet i Vendsyssel,

 

  • at Hirtshals Havn sikres som trafikalt knudepunkt. Det er et statsligt mål, at Hirtshals Havn styrkes og sikres som trafikalt knudepunkt. Byrådets målsætning er således i overensstemmelse med de statslige mål.
Beskrivelse af området

Området ligger mellem den nuværende Østhavn, Skagerrak, Lilleheden Klitplantage og industriområdet øst for Willemoesvej.

En del af området er i dag Hirtshals Havns oplagsplads og det tidligere havbunds-sedimentdepot. Den største del af området er dog en ny landudvidelse mod nord. Landudvidelsen afgrænses mod øst af

Natura 2000‐område nr. 1, Skagens Gren.

Lokalplaner inden for området
154.1 HIRTSHALS (vedtaget)
201.3160-L02 (vedtaget)
201.8111-L03 (vedtaget)