Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 201.3150.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde, Vesthavnen incl. beddinger, Hirtshals Havn, Hirtshals


Områdets betegnelse: 201.3150.01
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri-, værksteds-, håndværks-, og oplagsvirksomhed, som skønnes at have en naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen, og med henblik på servicering af primært skibe og virksomheder på havnen.
Der kan indenfor området kun udøves virksomhed, som kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsom arealanvendelse.
Der kan i Vestbassinet med adgang fra Sydvestkajen etableres lave broer med henblik på lystbådehavn. Evt. bygninger indeholdende faciliteter for lystbådehavn skal placeres på sydsiden af sydvestkajen.
Enkelte bygninger eller bygningsdele kan tillades opført højere, såfremt byggeriet efter en samlet vurdering bidrager til en god arkitektonisk helhedsvirkning.
Bebyggelsen skal holdes i skel eller mindst 2,5 m fra skel mod anden grund eller lejemål. Områdets planlægningsmæssige og arkitektoniske sammenhængen med bycentret skal tilgodeses og udbygges.
Der skal tilstræbes udlagt areal til fælles p-pladser.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 70

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 6 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
150.1 HIRTSHALS (vedtaget)
270.8 HIRTSHALS (vedtaget)