Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 201.3120.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde syd for Læssevej, Hirtshals


Områdets betegnelse: 201.3120.07
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges erhvervsformål, med industri, værksteds-, håndværks-, engros- og oplagsvirksomhed, som skønnes at have en naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen og hvor anvendelsen vurderes ikke at være til gene for nabovirksomhed med fødevareforarbejdning.
Der kan kun udøves virksomhed, som kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsom arealanvendelse.
Enkelte bygninger eller bygningsdele kan tillades opført højere end 15 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Bebyggelsen skal holdes mindst 2,5 m fra skel mod anden grund eller lejemål.
Der skal tilstræbes udlagt areal til fælles P-pladser.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 70

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 15 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
153.1 HIRTSHALS (vedtaget)