Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 201.3120.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde, Lilleheden, Hirtshals


Områdets betegnelse: 201.3120.05
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med aquakulturvirksomhed (salt- og ferskvandsbaseret produktion med recirkulation), lettere industri-, håndværks- og engrosvirksomhed, liberale erhverv samt offentlige formål, herunder udvidelse af Nordsøcentrets funktioner. Der kan indenfor området kun udøves virksomhed, som i ubetydelig grad giver anledning til støj, luftforurening eller lugtgener, ligesom der indenfor området kun kan indpasses virksomheder uden genevirkning i forhold til forureningsfølsom arealanvendelse.
Enkelte bygninger og bygningsdele kan tillades opført højere en 10 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Bebyggelsens omfang og placering skal udformes under hensyntagen til natur- og beplantningsforholdene.
Der må ikke etableres boliger i området.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 80

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 10 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
156.1 HIRTSHALS (vedtaget)