Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 111.5111.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Kolonihaver m.m. syd for Karolinesvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 111.5111.08
Områdets anvendelse: Kolonihaver
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med kolonihaver m.m.
I forbindelse med områdets anvendelse og vedligeholdelse kan der kun opføres mindre bygninger.
Området forbliver i landzone.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at arealerne forbeholdes diverse fritidsformål uden støjende aktiviteter,
- at dammen fortsat plejes.
Beskrivelse af området
Godt 14 ha stort areal til fritidsformål med adgang fra Karolinesvej.

8 ha er udlagt til kolonihaver med tilhørende fælles grønning, men siden 1980-erne har der kun vist sig behov for at anlægge ca. ¼ af de planlagte haver. Resten af arealet forpagter Hjørring Kommune ud til markdrift. Kolonihaveudlægget er afgrænset af et levende hegn mod syd og en 70-100 m bred løvtræplantning mod øst.


Den østlige del af området er udlagt til 'Børnenes Jord' og fælleshus. Huset anvendes nu som klubhus af Marineforeningen, hvorimod friarealet har udviklet sig som overdrev med naturlig opvækst. En dam nær huset har stor biologisk værdi som levested for padder og bruges af skoler og daginstitutioner i undervisningen.
Lokalplaner inden for området
125.1 HJØRRING (vedtaget)