Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 111.5110.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Papes Plantage, Hjørring


Områdets betegnelse: 111.5110.06
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med plantage.
Området skal fortsat holdes skovbevokset med en blanding af nåletræer (bl.a. rødgran) og hjemmehørende løvtræer med naturnær skovdrift.
Der skal etableres flere lysninger i samspil med de nuværende nøglebiotoper.
Der sikres fortsat offentlig adgang til området, herunder bedre tilgængelighed for Skovgårdens beboere og ansatte,
Området er noteret som fredskov.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området anvendes til plantage,
- at arealerne ikke udnyttes i strid med skovlovens bestemmelser,
- at området forbliver i landzone.
Beskrivelse af området
Papes Plantage er på 8 ha, overvejende nåleskov med islæt af løvtræer. Fredskov. Varieret topografi med bakker og skrænter, ingen lysninger.
Plantagen har funktion som rekreativt område med gode stier og gode P-muligheder ved Bagterp Skole og idrætshal. Bruges af skoler og daginstitutioner.
Vigtig regional overnatningsplads for kragefugle sammen med Bagterp Plantage.
Lokalplaner inden for området
124.1b HJØRRING (vedtaget)
124.1 HJØRRING (vedtaget)